Vedtekter for Ving Modellflyklubb
Stiftet 29.01.1970

§1 Klubbens formål

Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme utvikling av modellflyging i distriktet.

 • Klubben skal avholde medlemsmøter.
 • Klubben skal drive organisert opplæring og trening i modellflyging.
 • Klubben skal spre opplysninger om modellflyging.
 • Kluben skal arrangere og delta i konkurranser.
 • All klubbaktivitet skal foregå i et rusfritt miljø.

§2 Medlemmer

Alle som innordner seg etter denne lov kan bli tatt opp som medlem.  Ved innmelding oppgis navn, adresse, postnr. og fødselsdato.  Alle nye medlemmer skal straks bli ført opp i medlemslisten.  Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. Alle medlemmer plikter å overholde klubbens lover og bestemmelser.

§3 Kontingent - Utmeldelse

 • Kontingent til klubben fastlegges hvert år av årsmøtet, dvs. kommende år.
 • Kontingent som betales etter 1. november medfører medlemsskap for kommende år.
 • Medlemmer som skylder kontingen mister sine rettigheter og blir strøket som medlem den 31.12.
 • Utmeldelse skal skje skriftlig og gjelder fra utløpet av kalenderåret.

§4 Årsmøte

Årsmøtet er den øverste myndighet i alle klubbens anliggende og avholdes hvert år.  Innkallelse skal skje med minst 14 dager varsel.  Alle medlemmer som har betalt før årsmøtet har stemmerett.  Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeføre medlemmer som møter.  Alle saker avgjøres med simelt flertall dersom ikke annet er bestemt i denne lov.


Årsmøtet behandler:

 1. Valg av ordstyrer og referent.
 2. Årsberetning.
 3. Regnskap i revidert stand og budsjett.
 4. Saker som skriftlig er oversent styret minst 8 dager før årsmøtet, og saker som styret ønsker å behandle.
 5. Foreta valg av nytt styre.
 6. Valg av revisor.

§5 Ekstaordinære årsmøter
 1. Etter vedtak av ordinært årsmøte.
 2. Etter vedtak av styret.
 3. Når en tre del av medlemmene forlanger det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen.

§6 Styret
 1. Klubben ledes av et styre som velges av klubbens årsmøte, og styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 2. Styret består av:
  - Formann
  - Nestfomann
  - Kasserer
  - Sekretær
  - Styremedlem dersom dette er nødvendig.


For å være vedtaksfør må et flertall av styret være møtt frem.  Styremøtet avholdes når formann eller dersom to av styremedlemmene forlanger det.  Beslutninger fattes med vanlig flertall.  Formann har to stemmerved stemmelikhet.  Styrets formann, eller nestformann samt et styremedlem tegner klubbens navn.  De personer som tegner klubbens navn må være fyllt 18 år.  Styret gir prokura i den utstrekning det er nødvendig.

§7 Styrets arbeid
 1. Formann har den daglige ledelsen av klubben.
 2. Nestformann fungerer som formann under dennes fravær.
 3. Det skal føres protokoll over alle styremøter og årsmøter.  Styret bestemmer når post skal sendes.
 4. Kasserer fører klubbens regnskap og er ansvarlig for medlemslisten.  Klubbens midler settes i bank eller plasseres på annen forsvarlig måte.
 5. Styret er ansvarlig for planlegging, ledelse og kontroll av den praktiske fly- og klubbvirksomheten.
 6. Styret nedsetter de utvalg og komiteer de anser nødvendig, og kan gi enkelte medlemmer tillitsverv for å ta seg av spesielle saker.  Denne virksomheten skal skje i nært samarbeid med styret.
§8 Lovendringer
Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten.  Vedtak krever 2/3 flertall blandt de fremmøtte.

§9 Oppløsning av klubben
Oppløsning av klubben kan bare vedtas dersom dette har vært oppført på sakslisten til årsmøtet.  For at klubben skal oppløse seg selv må det være minst 2/3 flertall av de fremmøtte.  Det skal avholdes et ekstraordinært årsmøte en måned senere hvor vedtaket må gjentas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

Vedtak om sammenslutting med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben.  Lovendringer må da skje i samsvar med klubbens opprinnelige lover.

§10 Valg av styremedlemmer
Alle kandidater velges for to år av gangen.  Formann og sekretær velges det ene året, og nestformann og kasserer året etter.  Overlapping av styremedlemmer gjøres for å skape kontinuitet i styrets arbeid.